”Tämä tunti sopii kaikille!” TODELLAKO?

Lause, joka hämmentää minua kerta toisensä jälkeen ”Tämä tunti sopii kaikille.” Onko todellakin niin?
Olen näiden ohjaus vuosien aikana oppinut omista virheistäni paljon ja vuodet ovat myös opettaneet näkemää asioita eri näkökulmista katsottuna.  Tiedän, että aihe saa ohjaajat puolustuskannalle ja sanomaan: ”Asiakkaat voivat kyllä halutessaan muokata tuntiaan itselleen sopivaksi.”

 …  Saanenko olla asiasta hieman erimieltä… 😉 😉 Näin ei oikeasti ole!

Ymmärrystä isossa kuvassa...

Aukaisen ajatusmaailmaani auki, jotta ymmärrätte, miksi niskakarvani nousevat pystyyn, kun kuulen tai luen lauseen ”tämä tunti sopii kaikille!”  Mietitään asioita rasituksensietokyvyn, motoristen taitojen ja motiivien näkökulmasta katsottuna ja verrataan asiakkaiden liikunnallisia resursseja meihin ohjaajiin. Vertaaminen auttaa ymmärtämään ohjaajien ja ohjattavien liikunnallisia eroja. Se auttaa myös meitä ymmärtämään eroja eri kohderyhmien välillä.

Kun näkemys ja ymmärrys eri kohderyhmien resursseja kohtaan kasvaa, osaamme palvella asiakkaitamme paremmin ja pystymme tuottamaan palveluita, jotka palvelevat paremmin asiakkaidemme liikunnallisia tarpeita. Erikohderyhmään kuuluvat asiakkaat kokevat liikunnan eritavoin, he ovat myös motorisesti ja motivaatioltaan hyvin erilaisia. Jotta voimme palvella asiakkaitamme hyvin, näitä eroja tulee ymmärtää.

Jaan asiakaspinnan karkeasti aloittelijoihin, perusliikkuviin ja aktiiveihin. Jakoon vaikuttavat asiakasryhmien fyysiset resurssit, motoriset taidot ja liikunnalliset motiivit.  Alla olevat kaaviot antavat myös selitystä sille, miksi meidän ohjaajien on helppoa palvella aktiiveja ja miksi meidän on vaikea asettua perusliikkuvan ja varsinkin aloittelevan asiakkaan jalkoihin. 

Toivon, että tämä juttu herättäisi ajatuksia työstämme ja kenelle me todellisuudessa sitä teemme ja mitä meidän tulisi huomioida tunteja suunnitellessa, jotta voisimme palvella eri kohderyhmiin kuuluvien liikunnallisia tarpeita paremmin laadullisesti ja sisällöllisesti. Näin tekisimme liikunnasta asiakkaillemme mielekkäämpää, houkuttelevampaa, motivoivampaa ja palkitsevampaa.  

Tällä hetkellä liikunta on sisällöllisesti ja mielikuvallisesti hyvin ”Fitness” painotteinen. Se palvelee hyvin hyväkuntoisia, nuoria-aikuisia ja aktiiviliikkujia. Hyvä niin. Tosia asia on kuitenkin se, että tämänhetkinen trendi karsii paljon potentiaalisia liikkujia liikunnan parista pois. Suurin osa liikkuvasta väestöstä kuuluu tavallisiin perusliikkuviin. He ovat fyysisiltä resursseiltaan, motorisilta taidoiltaan ja liikunnallisilta motiiveiltaan hyvin erilaisia kuin aktiiviset liikkujat. Minusta näitä kohderyhmiä voisi palvella hyvin rinnatusten, kun asiakkaiden liikunnallisia resursseja ymmärrettäisiin paremmin. 

Fakta on se, ettemme koskaan saa kaikkia liikkumaan… Mutta väitän, että voisimme tehdä liikunnasta lähestyttävämpää ja houkuttelevampaa useammalle asiakkaillemme, jos liikunta olisi tehoiltaan, sisällöltään ja mielikuvaltaan lähempänä asiakkaidemme tarpeita. Tosiasia on, ettei…

…aktiivisia nuoria-aikuisia, perusliikkuvia keski-ikäisiä saatikka aloittelevia asiakkaita palvella samoilla tunneilla, vaikka kuinka kaunis ajatus olisikin. Tämä on raaka tosiasia, mikä pitäisi liikunta-alalla ymmärtää. Liikunta koetaan houkuttelevan silloin, kun siihen pystyy samaistumaan. Tavallinen perusliikkuja ei pysty samaistumaan tämänhetkiseen Fitness- trendiin.

Jotta hapatukseni saisi lihaa luiden ympärille, niin laitetaan ohjaajat, aloittelevat, perusliikkujat ja aktiiviset asiakkaat saman kaavion sisälle ja verrataan ohjaajien ja asiakkiden fyysisiä resursseja, motorisia taitoja ja liikunnallisia motiiveja keskenään.  Asetataan kohderyhmät asteikolla 1-10.   

OHJAAJAT vs. AKTIIVILIIKKUJAT

Ohjaajat ovat tottuneet fyysiseen kovaankin kuormitukseen ja psyykkisesti usein myös nauttivat siitä ja ovat hyvin motivoituneita tekemään harjoitteita. Lisäksi ohjaajilla on usein hyvä liikeaisti ja kehontuntemus.

Kun ohjaajat asetetaan liikunnallisilta resursseiltaan ”harjoitusjanalle” 1-10, asettuvat he taidoiltaan, liikunnallisilta resursseiltaan ja motiiveiltaan janan yläpäähän välille (8) 9-10.

Kun asiaa katsotaan aktiiviliikkujien näkökulmasta, ”operoivat” he suorituskyvyltään, taidoiltaan ja motiiveiltaan myös janan yläasteikolla, tasolla 8-10.  Tämän vuoksi meidän ohjaajien on helppo palvella aktiiviliikkujia. Kysymys on samakaltaisuudesta. Tästä herääkin kysymys, onko ohjaajan ammattitaitoa se, että palvelemme sitä kohderyhmää, johon itse kuulumme? 

OHJAAJAT vs. ALOITTELIJAT

Aloittelijat on usein väärin ymmärretty kohderyhmä. Harjoittelun oletusarvot asetetaan usein liian korkealle ja se jos mikä vie liikunnan ilon mennessään. Pistetäänpä sitten aloittelevan ja ohjaajan resurssit samaan janaan.  Mikäli uskaltaa rehellisesti ja faktoja kaihtamatta katsoa totuutta silmiin. Aloittelevat asiakkaat ovat fyysisiltä resursseiltaan, motorisilta taidoiltaan ja liikunnallisista motiiveiltaan täysin eri asteikoilla, kuin ohjaajat. Janalle asetettaessa aloittelijat asettuvat edellä mainituilta resursseiltaan tasolle 1-3.

Tähän ryhmään kuuluvat asiakkaat eivät ole tottuneet liikunnan tuomiin fyysisiin muutoksiin. Reipas liikunta voi heistä tuntua jo epämiellyttävälle kovasta kuormituksesta puhumattakaan. Kehon liikeaisti ja hallinta on hapuilevaa ja uuden oppiminen haasteellista. Motiivi liikuntaan on häilyvä. Kun tällainen asiakas pistetään ”Tunnille, joka sopii kaikille.” iskee noutaja ennen kuin huomaakaan ja se vähäinenkin liikunnan innostus ja luottamus liikuntapalveluihin katoaa.  

Usein kuulee sanonnan ”Asiakkaat voivat kyllä halutessaan muokata tuntia itselleen sopivaksi.”  Totuus on se, ettei aloittelevilla asiakkaalla ole juurikaan olemassa olevaa liikepankkia, osaamista, tietoa eikä ROHKEUTTA muokata tuntia oman näköisekseen. Tätä kohderyhmää ei siis voi tunnin aikana vastuuttaa muokkaamaan tuntia itselleen sopivaksi. Ohjaajan on ymmärrettävä asikkaiden resursseja ja tehtävä työtä asiaksalähtöisesti.

Totuus on se, että aloittelija ”taistelee” ja sinnittelee tunnin läpi niin kuin ohjaaja sen näyttää, vaikka ohjaaja kuinka hyvin näyttäisikin ja antaisi liikkeille helpomman vaihtoehdon. Aloittelijan liikemuisti ei ole niin riitä tunnin muokkaamiseen. JOs tunnin sisältö ei palvele aloitteleva asiaksa liikunnallisa tarpeita ja resurssseja hän poistuu nolona/äreänä/lannistuneena tunnilta pois ja muutaman vastaavan kokemuksen jälkeen, hän on lopullisesti menetetty asiakas! 

OHJAAJAT vs. PERUSLIIKKUJAT

Seuraavaksi asettaudutaan näiden kahden ääripään väliin. Kohderyhmästä käytän nimeä perusliikkuvat. Tähän ryhmään kuuluvat ovat motivoituneita liikkumaan säännöllisesti 2-3x viikossa. He nauttivat reippaasta liikunnasta, mutta kovatehoisen liikunnan he kokevat epämiellyttävänä. Tämä kohderyhmä ei nauti kehon ylikuormittamisesta ja äärirajoille viemisestä. Tähän kohderyhmään kuuluvat asiakkaat liikkuvat usein terveyden ja jaksamisen näkökulmasta katsottuna. Tavallisilla perusliikkuvilla on osaamista, kykyä, taitoa ja rohkeutta muokata tuntia itselleen sopivammaksi, mikäli tunti tuntuu liian raskaalle tai kevyelle.

Lähtökohtaisesti ajateltuna asiakkaiden ei pitäisi tunneilla kovinkaan usein joutua muokkaamaan tuntia itselleen sopivaksi. Meidän liikunta-alan ammattilaisina tulisi ymmärtää asiakkaiden resursseja niin hyvin, että asiakkaat voivat huoletta ja vaivatta suoriutua tunneista läpi ilman suurempia liikevariaatioita. Ja ennen kaikkea niin, että he kokevat tunneillamme onnistumista ja liikunnan iloa.

Mikäli perusliikkuva kokee liikunnan liian kovan ja epämiellyttävänä hän tsemppaa muutaman kerran tällaisen tunnin läpi ja poistuu tämän jälkeen hiljaa hiiskumatta takavasemmalle ja on menetetty asiakas.

Kun perusliikkuvat asetetaan liikunnallisilta resursseiltaan janalle, he asettuvat kauniisti janan puoliväliin tasolle 4-7.  Suurin osa liikkuvasta asiakaspinnasta asettuu tälle asteikolle. 

Yhteenveto...

Tunteja suunnitellessa meidän ohjaajen tulisi osata asettua asiakkaidemme jalkoihin ja ymmärtää heidän fyysisiä resusseja, motorisia taitoja ja liikunnallisia motiveja, jotta voimme tuottaa liikuntapalveluita, joihin asiakkaat voivat samaistua. 

Tunteja ei pitäisi tehdä asenteella ”tämä tunti sopii kaikille”, koska näin ei ole. Aloittelijoita, perusliikkuvia ja aktiiveja ei palvella samoilla tunneilla, koska he ovat painivat erisarjassa mentaalisesti, fyysiseti ja taidollisesti.   

Kun opimme ymmärämään erikohderyhmien liikunnallisa tarpeita paremmin, voimme palvella asiakakita paermmin. Kun teemme työtä asiakaslähtöisesti, voittajia ovat asiakkaat, ohjaajat, myyjät ja yrittäjät. Siitä näkemyksestä toisen kerran.