SPORT 2us®/ Kenelle tunnit rakennetaan / Mikä motivoi?

Kenelle teen työtäni?

Oletko koskaan havahtunut miettimään omaa tekemistäsi? Oletko koskaan kyseenalaistanut omaa osaamistasi… Itse havahduin vuosia sitten pohtimaan oman työni laatua ja sisältöä… Kenelle työtäni teen, ketä työni palvelee ja palveleeko tekemäni työ sisällöltään asiakkaiden liikunnallisia tarpeita. Jouduin katsomaan itseäni syvälle silmiin ja pohtimaan voisinko tehdä työtäni paremmin ja asiakas lähtöisemmin? Vastaus oli kyllä. Ryhmäliikunnanohjaus on ennen kaikkea palveluammatti, jossa asiakkaiden liikunnallisten resurssien ymmärtäminen on tärkeää.

Resurssit, taidot ja motiivit...

Voidaksemme tehdä liikunnasta asiakaslähtöisempää, lähestyttävämpää ja asiakkaille motivoivampaa, meidän tulisi osata asettua asiakkaidemme asemaan ja oppia tunnistamaan asiakkaidemme liikunnalliset resurssit, taidot ja motiivit. Lisäksi meidän tulisi tuottaa asiakkaille onnistumisen elämyksiä ja mielihyvää, jotta saisimme motivaation syntymaan ja säilymään.  Ei siis ole aivan sama, miten rakennamme palveluidemme sisältöjä eri kohderyhmille.  Palveluita suunnitellessa olisi hyvä huomioida, että taidot tulisi sopivasti haastettua, kuntoa tulisi riittävästi kuormitettua ja motivaatiota tulisi passelisti ruokittua. Treenien teho ja sisältö vaikuttavat suuresti siihen, miten asiakkaat kokevat liikunnan ja kuinka he jatkossa motivoituvat harjoitteluun. 

Saadaksemme jonkinlaista kuva siitä, miten eri kohderyhmät kokevat treenin tehot ja sisällölliset haasteet, jaetaan asiakaspinta karkeasti eri kohderyhmiin. Huomioidaan karkeassa jaossa aloittelijat, perus- ja aktiiviliikkujat, näin pystymme helpommin  vertaamaan asiakkaiden fyysisiä resursseja, motorisia taitoja ja liikunnallisia motiiveja toisiinsa. Nähdessämme eroja asiakasryhmien välillä, voimme tehdä liikuntapalveluista asiakkaillemme sisällöllisesti ja tehollisesti lähestyttävämpää ja motivoivampaa. 

Jotta ajattelutapa avautuu paremmin, tulkitse ja pohdi alla olevia asioita yleisestä näkökulmasta katsottuna. Älä harhaudu ajattelemaan näkökulmaa yksilöstä käsin, koska poikkeuksia aina on. Mieti miten aloittelijat, perusliikkujat ja aktiivt kokevat palveluiden kuormittavuuden ja sisällön. Pohdi, miten he mielikuvallisesti voivat samaistua tuottamiimme palveluihin. Voiko kaikkia kohderyhmiä palvella samoilla tunneilla?

On tärkeää pysähtyä miettimään oman työn sisältöä, ketä palvellaan, miten palvellaan ja miksi palvellaan.  Voisiko ryhmäliikunnana ohjaajan työllä olla suurempi yhteiskunnallinen merkitys, kun osaisimme analysoida erikohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden liikunnallisia tarpeita paremmin?   

FYYSISET RESURSSIT

Aloittelijat

KOKEVAT…
Teholiikunnan: Hyvin epämiellyttävä
Reippaan liikunnan: Epämiellyttävänä
Kevyen liikunnan: Miellyttävänä

Perusliikkujat

KOKEVAT…
Teholiikunnan: Epämiellyttävä
Reippaan liikunnan: Miellyttävänä
Kevyen liikunnan: Miellyttävänä / tylsänä

Aktiiviliikkujat

KOKEVAT…
Teholiikunnan: Motivoivana

Reippaan liikunnan: Tylsänä / Mielekkäänä
Kevyen liikunnan: Tylsänä

Tehoilla on väliä.

Eri kohderyhmiin kuuluvat asiakkaat kokevat liikunnan TEHOT hyvin eri tavoin. Aktiiviliikkujat motivoituvat ja nauttivat teholiikunnasta, jossa syke nousee ja harjoittelu tuntuu hetkittäin vaativalle ja raskaalle. Perus- ja aloittelevat liikkujat kokevat edellämainitun tavan liikkua hyvinkin epämiellyttävänä, koska mielellisesti  ja kehollisesti asiakkailla ei ole kapasiteettia moiseen harjoitteluun.     

Ryhmäliikuntatunteja suunnitellessa on tärkeää huomioidea tehollisia elementtejä asiakkaiden näkökulmasta katsottuna. On hyvä pohtia mille kohderyhmälle harjoitteen rakentaa ja miten valittu kohderyhmä reagoi fyysisesti harjoitteen sisältöön. Harjoitetta suunnitellessa tulee miettiä, onko kohderyhmän fyysiset resurssit tasapainossa tehdyn harjoitteen kanssa? Millaisia toistomääriä valittu kohderyhmä sietää ja tarvitsee? Mikäli asiakas kokee harjoittelun liian kuormittavana, hän jättäytyy vähinäänin pois ryhmästä. 

MOTORISET TAIDOT

Aloittelijoilla

 • Heille liikkeiden hallitseminen ja hahmottaminen voi olla haasteellista.
 • Tarvitsevat helppoja perusasioita oppiakseen ja motivoituakseen.
 • He tarvitsevat selkeää visuaalista, sanallista ja jopa kinesteettistä ohjausta.

Perusliikkujilla

 • He hahmottavat ja hallitsevat liikekieltä ja harjoitteita melko hyvin / hyvin.
 • Haluavat pieniä haasteita  harjoitteluun motivaation  säilyttämiseksi. 
 • He pärjäävät usein selkeällä visuaalisella ja/tai sanallisella ohjauksella.

Aktiiviliikkujilla

 • He hahmottavat ja hallitsevat liikekieltä ja harjoitteita hyvin tai erinomisesti.
 • Haluavat haasteita ja vaativuutta harjoitteluun motivaation  säilyttämiseksi. 
 • He pärjäävät usein suunta antavalla visuaalisella ja/tai sanallisella ohjauksella. 

Sisällöllä on merkitystä.

Eri kohderyhmiin kuuluvilla asiakkailla on hyvin erillainen kyky hallita kehoaan ja hamaottaa liikkeitä, siksi tunnin sisällöllä on merkitystä. Sisällön osalta on hyvä miettiä liikkeiden tempoja, monipuolisuutta ja toistomääriä, jotta eri kohderyhmien motoriset taidot ja rasituksensietokyky tulee huomioitua.  Aloittelevan liikkujan suorituskyky, liikehallinta ja liikkeenhamotuskyky ei riitä nopeatempoiseen harjoitteluun ja suuriin toisto määriin, kuten aktiiveilla riittää.

Mikäli liikkeet ovat taitoihin näden liian haastavia ja moniuloitteisia syövät ne liikkujan motiivin ja saavat asikkaan kokemaan epäonnistumista. Palveluita suunnitellessa on hyvä huomoida erikohderyhmien motoriset taidot. Perusliikkuja kaipaa sopivia haasteita harjoitteluun.  Aktiivi liikkuja tylsistyy, jos ei koe saavansa riittävästi  haasteita ja kuormitusta harjoittelusta. Aloittelija lannistuu, mikäli rima on pistetty harjoitteissa liian korkealle. Näitä eroja on hyvä tunnistaa, jotta voimme tehdä asiakkaille liikunnasta houkuttelevampaa ja lähestyttävämpää.

MOTIVAATIO

Aloittelijat

 • Moni aloittelija/tuuriliikkuja lähtee liikkumaan, jonkin sysäyksen saattelemana.
 • Motiivi liikuntaan on häilyvä.
 • Motiivina on ”kun pitäis liikkua”
 • Harjoitus kerrat ovat satunnaisia/ epä säännöllisiä.

Perusliikkujat

 • Perusliikkujalle liikunta kuuluu osaksi arkea. 
 • Motivoituu liikkumaan säännöllisesti.
 • Pääsääntöisesti motiivina on terveys ja jaksaminen. 
 • Harjoituskertoja viikossa 2-3

Aktiiviliikkujat

 • Aktiiviliikkujalle liikunta on iso osa elämää. 
 • Motivoituu liikkumaan säännöllisesti.
 • Motiivina on tavoitteellisuus / kehon muokkaus.
 • Harjoituskertoja viikossa 4-6 tai yli.

Motivaatio synnytetään onnistumisista.

Motivaation sytyttäminen ja sen ylläpitäminen vaatii kokoniasuuden ymmärtämistä. Aloittelijoita ei motivoi eikä palkitse samat asiat kuin perusliikkujia… aktiiveista puhumattakaan. Jotta  voimme tuottaa asiakkaille motivoivia palveluita on meidän tuotettava palveluita, joissa asiakkaamme kokevat onnistumisen elämyksiä, iloa ja liikunnan tuomaa mielihyvää.    

Voidaksemme tehdä palveluistamme lähestyttävämpiä ja palkitsevampia ja sitä kautta motivoivampia, meidän tulee tuottaa palveluitamme asiakaslähtöisemmin. Päästääksemme hyvään lopputulemaan meidän on tiedostettava, mihin eri kohderyhmien fyysiset ja taidolliset resurssit riittävät ja mikä on heille liikaa. Kokonaiskuvaan näkemällä pystymme palvelemaan asiakaita paremmin.  

Oli aika herätä...

Kun pysähtyy ja katsoo ympärilleen, oppii näkemään asioita tarkemmin. Tein vuosia työtäni kyseenalaistamatta osaamistani, en aktiiviliikkujana nähnyt metsää puilta. Mentaliteetti ohjaukseen oli monen lajin ja ohjaajan kohdalla… mitä kovempaa ja vaativampaa sitä parempaa. Onko todella näin? Ketä tällainen ajattelu palveli? Missä työn järjellisyys ja tarkoituksenmukaisuus?

Miksi kukaan ei herännyt puhumaan meille ryhmäliikunnanohjaajille asiakaslähtöisestä ohjaamisesta ja tuntien sisällöllisistä elementeistä. Uskon, että saisimme ryhmäliikuntatunnit houkuttelevammiksi ja lähestyttävämmiksi, kun tulkitsisimme asiakkaiden fyysisiä resursseja, motorisia taitoja ja motiiveja paremmin. Itselleni näiden asioiden ymmärtäminen ja oivaltaminen oli oleellinen osa ammattitaidon kehittymistä. 

SPORTTIUS

Tutustu SPORTTIUS- tunnin syntyyn ja sen ideologiaan. 
SPORTTIUS- tunti antaa lihaskunto harjoitteluun uutta syvyyttä.
SPORTTIUS- tunti on suunniteltu kehittämään kehon toiminnallisuutta tehokkaan mielekkäällä tavalla. 

Yleiskoulutukset

Ryhmäliikunnanohjauksen perusteet

Koreografia ja pedagogia koulutus

Toiminnallisen lihaskuntoharjoittelun koulutus.

Rekisteröidy SPORT 2us®:in ohjaajarekisteriin

SPORT 2us® lähettää ohjaajarekisterin
kautta sähköpostiisi tietoa SPORT 2us:in järjestämistä koulutuksista, ideapäivistä ja kursseista sekä muista ohjaajan työhön liittyvistä ajatuksista. 
Valitse listalta kiinnostuksen kohteesi, joiden osalta haluat tietoa.


 Klikkaamalla lomakkeessa olevaa ”REKISTERÖIDY” painiketta HYVÄKSYT sähköposti osoitteesi SPORT 2us:in käyttöön.
  

SPORT 2us®:in Ohjaajarekisteri

* indicates required
Valitse kiinnostukseen kohteet